รายงานข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 75 คน

กลุ่มวิชายานยนต์ จำนวน 18 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 จำนวน 10 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จำนวน 8 คน
กลุ่มวิชาไฟฟ้า จำนวน 21 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 จำนวน 10 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จำนวน 11 คน
กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 จำนวน 10 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จำนวน 7 คน
กลุ่มวิชาเครื่องจักรอัตโนมัติ จำนวน 19 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 จำนวน 10 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จำนวน 9 คน

กราฟแสดงผลรายงานข้อมูล


ข้อมูลแผนการรับนักศึกษา 2565


ระบบบันทึกเงินเดือน สอศ.

พัสดุคุรุภัณ์และสิ่งปลูกสร้าง


ประเภทเงิน


สถานะทรัพย์สิน


ผู้เชียวชาญ


ความร่วมมือข้อมูลบุคลากร


การศึกษาดูงาน


ระบบบันทึกเงินเดือน สอศ.

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา(ข้อมูลจาก v-cop.go.th)


ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาฐานวิทย์