รายงานข้อมูล วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 115 คน

กลุ่มวิชายานยนต์ จำนวน 21 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 จำนวน 11 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จำนวน 10 คน
กลุ่มวิชาเครื่องมือกล จำนวน 17 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 จำนวน 9 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จำนวน 8 คน
กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 24 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 จำนวน 12 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จำนวน 12 คน
กลุ่มวิชาเครื่องจักรอัตโนมัติ จำนวน 31 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 จำนวน 15 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จำนวน 16 คน
กลุ่มวิชาก่อสร้าง จำนวน 22 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 จำนวน 10 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จำนวน 12 คน

กราฟแสดงผลรายงานข้อมูล


ข้อมูลแผนการรับนักศึกษา 2565


ระบบบันทึกเงินเดือน สอศ.

พัสดุคุรุภัณ์และสิ่งปลูกสร้าง


ประเภทเงิน


สถานะทรัพย์สิน


ผู้เชียวชาญ


ความร่วมมือข้อมูลบุคลากร


การศึกษาดูงาน


ระบบบันทึกเงินเดือน สอศ.

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา(ข้อมูลจาก v-cop.go.th)


ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาฐานวิทย์