รายงานข้อมูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 54 คน

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จำนวน 54 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 จำนวน 26 คน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จำนวน 28 คน

กราฟแสดงผลรายงานข้อมูล


ข้อมูลแผนการรับนักศึกษา 2565


ระบบบันทึกเงินเดือน สอศ.

พัสดุคุรุภัณ์และสิ่งปลูกสร้าง


ประเภทเงิน


สถานะทรัพย์สิน


ผู้เชียวชาญ


ความร่วมมือข้อมูลบุคลากร


การศึกษาดูงาน


ระบบบันทึกเงินเดือน สอศ.

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา(ข้อมูลจาก v-cop.go.th)


ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาฐานวิทย์